Nejbližší akce      16.8. Léčivý hlasový kruh  |  12.9.  Večer souladu  |  27. 9. Léčivý hlasový kruh  |  17.10. Večer souladu  |  20.10. Hlasový workshop  

Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup služeb, produktů a zboží prodávaných prostřednictvím portálu www.terapiehlasem.cz  (Hlasem k srdci)

Provozovatel (prodávající a poskytovatel služeb):

Veronika Komínová
Petříkov 23, Petříkov Praha-východ 251 69
raemy@terapiehlasem.cz, +420 604 260 996
IČO 17476348
Neplátce DPH

Zapsána u živnostenského úřadu města Říčany.

 

(dále jen „Poskytovatel“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb, digitálního obsahu a zboží (společně dále jen „produkty“) prodávajícího Poskytovatele prostřednictvím webu www.terapiehlasem.cz (Hlasem k srdci). 
 2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné. 
 3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelem souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, smlouvy o prodeji zboží nebo smlouvy o poskytování digitálního produktu) mezi Poskytovatelem a jeho zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelem zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak. 
 2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít produkty Poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelem bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelem se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Webové stránky Poskytovatele obsahují seznam a popis produktů včetně uvedení ceny jednotlivých služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.  
 4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatele, případně zašle email, pokud tak Poskytovatel v popisu zakupovaného produktu stanoví. 
 5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.   
 6. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka. 
 7. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatele, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.  
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby, produkty a zboží, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné, a to například zejména s ohledem na časově omezené nabídky apod.

III. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak. 
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena produktu a způsoby a forma jejich úhrady. V případě hrazení ceny na základě faktury či proforma faktury se stanovuje lhůta splatnosti v délce trvání __ dnů. Poskytovatelka je oprávněna lhůtu splatnosti měnit s tím, že zákazník tuto informaci obdrží nejpozději v potvrzení své objednávky.   
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. 
 4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 6 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.

IV. Dodací podmínky

1. Digitální obsah – on-line produkty (nahrávky apod.)

Při koupi on-line produktů (zejména nahrávek, nahrávek s podporou, případně jiných) může být Poskytovatelem zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu či on-line produkt bude zpřístupněn jiným, obdobným způsobem, který určí Poskytovatel. V případě, bude-li on-line produkt šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude produkt dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelem vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů či jiným určeným způsobem bude digitální obsah dodán, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven jiný konkrétní den. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé části on-line produktu zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatele.

2. Individuální konzultace a setkání (individuální živá nebo online nebo osobní terapie, konstelace apod.) 

Online či osobní konzultace a setkání budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

Před konáním osobní či online konzultace (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena. V případě živých akcí je možné ze strany zákazníka využít účasti náhradníka na své straně.

3. Živé skupinové akce (semináře apod.)

V případě konání jednorázové či opakované živé akce (workshopy a podobné aktivity) je možné se omluvit 14 dnů před začátkem akce; v takovém případě Poskytovatel zákazníkovi vrátí plnou zaplacenou částku. Jestliže se zákazník omluví v období 13 – 7 den před konání takovéto akce, vrátí Poskytovatel 50% ceny této akce. Na pozdější omluvy nemůže Poskytovatel vzít zřetel a Poskytovatelovi vzniká nárok na úhradu plné ceny akce (uhrazená cena náleží Poskytovateli jako kompenzace za místo na této akci). Při zakoupení jednorázové živé akce je však možné v případě neúčasti za sebe vždy poslat náhradníka.

4. Balíčky služeb a produktů  

Poskytovatel výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Poskytovatel je rovněž oprávněn stanovit lhůtu či období, kdy je možné produkty zahrnuté v balíčku čerpat. Po zmeškání termínu či lhůty právo dočerpat produkty z balíčku bez náhrady propadá.

5. Společná pravidla 

 1. i) V případě, že Poskytovatel pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.
 2. ii) Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatele či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

iii) V případě skupinových akcí si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

 1. iv) Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatele, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatel oprávněn dobu poskytované služby prodloužit.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.
 2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu či produktů, jejichž součástí je digitální obsah, Poskytovatel bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.terapiehlasem.cz či dalších internetových služeb Poskytovatele vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
 3. Ujednání dle předchozího odst. 2 se neuplatní při koupi zboží, kdy je zákazník při koupi zboží, kdy uzavírá smlouvu způsobem na dálku, oprávněn odstoupit v souladu s ut. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

VI. Reklamační podmínky pro nákup služeb

 1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou. 
 2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vad nebo přiměřenou slevu z ceny.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: raemy@terapiehlasem.cz. Poskytovatel vyřídí reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů a nebude-li to možné, pak v uvedené lhůtě zákazníka o průběhu reklamace vyrozumí na jeho kontaktní e-mail.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatel neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.
 2. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
 3. Smluvní strany sjednaly, že nároky z odpovědnosti za vady a reklamací dle těchto smluvních podmínek budou řešit obecné soudy, a to i v případě, bude-li zákazník v postavení spotřebitele. K dalšímu mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatele.
 6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Upozornění k získávání recenzí a referencí na poskytované produkty: 

Poskytovatel používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu a dalších produktů, které získaly od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovateli nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatel oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatel si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 05.2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.terapiehlasem.cz.